Wniosek o sfinansowanie modernizacji infrastruktury obliczeniowej UCO

Wobec moralnego i technicznego starzenia się sprzętu w UCO złożony został w ubiegłym roku wniosek inwestycyjny do MNiSW o sfinansowanie modernizacji infrastruktury.

Podstawowym założeniem było zwiększenie pojemności obliczeniowej: liczby rdzeni i pamięci RAM. W tym celu zaplanowano zakup 32 węzłów obliczeniowych o dużej wydajności: 64 rdzenie i 256 GB RAM na węzeł (łącznie 2048 rdzeni i 8 TB RAM) – czyli mocy obliczeniowej obecnego rozwiązania. Dodatkowo na specjalne potrzeby wymagających obliczeń chemii kwantowej i analizy wielkich danych, zaplanowano zakup:

wyspecjalizowanych dwóch węzłów o bardzo dużej wydajności: 128 rdzeni, 2 TB RAM, dyski SSD NVMe o łącznej pojemności 12,8 TB; 

oraz 2 węzły wyposażone w 4 karty GPGPU NVIDIA Tesla Ampere A100. 

Zaplanowano połączenie węzłów obliczeniowych szybką siecią o szybkości 100 G/s i niskiej latencji, z obsługą RDMA, do wykorzystania w programach MPI i analogicznych, oraz do podłączenia do szybkiego współdzielonego systemu plików opartego o dyski SSD w technologii NVMe o łącznej pojemności surowej 46 TB. Dodatkowo zaplannowano dedykowane węzły do archiwizacji i wersjonowania danych o pojemności surowej 168 TB. 

Proponowana konfiguracja klastra obliczeniowego jest funkcjonalnym i kosztowym odpowiednikiem rozwiązania udostępnionego użytkownikom UCO w roku 2015, w współczesnych standardach technologicznych.  

Planowany koszt inwestycji: 2 378 000,00 złotych. 

Projekt „Hub cyfrowych innowacji”

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe, Uniwersytet w Białymstoku

Proponujemy utworzenie na bazie infrastruktury i zasobów osobowych Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego Uniwersytetu w Białymstoku “Hubu cyfrowych innowacji (HCI)” – ośrodka pełniącego rolę krystalizatora dla pomysłów i działań w dziedzinie innowacji związanych z technologiami informacyjnymi, a w szczególności z zakresu sztucznej inteligencji. 

Celem utworzenia takiego ośrodka jest wzmocnienie roli Białegostoku jako regionalnego ośrodka rozwoju technologii informatycznych. Białystok jest siedzibą kilkudziesięciu firm działających w branży IT, niektóre z nich mają zasięg międzynarodowy. Jednak podstawa działalności tych firm to projekty usługowe z umiarkowaną wartością dodaną i średnim zaawansowaniem technologicznym. Działalność taka pozwala na tworzenie wartościowych i wysokopłatnych miejsc pracy, ale bardzo trudno na takiej podstawie zbudować rozwiązania nowatorskie i przełomowe o dużej wartości dodanej. Ponadto, wysokie koszty pracy utrudniają inwestycje w badania i rozwój, bo wymaga to zatrudnienia wielu specjalistów wysokiej klasy do działań nie przynoszących przychodów w krótkiej lub średniej perspektywie. Dodatkowym problemem jest duża mobilność pracowników, którzy w poszukiwaniu ciekawych projektów bez trudu przenoszą się do większych ośrodków w kraju (Warszawa, Kraków, Gdańsk) czy w Unii Europejskiej. 

Celem stworzenia HCI jest przełamanie tej pułapki “średniego rozwoju” – stworzenie warunków pozwalających z jednej strony zminimalizować koszty i ryzyko działań B+R podejmowanych przez firmy, z drugiej strony stanowiących zachętę dla aktywnych i ambitnych pracowników do pozostania w Białymstoku i realizacji ambitnych projektów na miejscu. 

W dłuższej  perspektywie celem jest wzmocnienie roli Białegostoku jako regionalnego centrum technologicznego z dużym potencjałem współpracy międzynarodowej w tym przede wszystkim możliwą ekspansją na wschód – zarówno w kontekście pozyskiwania wysoko wykwalifikowanej kadry, jak i sprzedaży rozwiązań IT.  

HCI będzie pełnić kilka ról wspierających innowacyjne projekty: 

  1. Wsparcie dydaktyki w zakresie najnowocześniejszych technologii AI – organizacja szkoleń, warsztatów, zapewnienie infrastruktury, pomoc w realizacji projektów dyplomowych.
  2. Działania organizacyjne integrujące innowacyjne środowisko IT – meetupy, hackathony – w oparciu o zasoby kampusu UwB.  
  3. Wsparcie innowacyjnych projektów na najwcześniejszym etapie, zanim projekt dojrzeje do uzyskania wsparcia zinstytucjonalizowanego w postaci projektów badawczo-rozwojowych finansowanych z NCBiR czy przez prywatnych inwestorów. Takie wsparcie udzielane byłoby w formie udostępnienia zasobów i wsparcia merytorycznego dla pomysłodawców – na etapie realizacji pierwszej demonstracji wykonalności pomysłu. Na tym etapie wymagane byłoby jedynie zaangażowanie pracy własnej pomysłodawcy oraz udostępnienie ograniczonych zasobów obliczeniowych i konsultacji ze strony HCI.
  4. Zapewnienie odpowiedniej bazy sprzętowej i wsparcia merytorycznego dla dojrzałych projektów realizowanych przez zinstytucjonalizowanych pomysłodawców (startupy, zespoły naukowe) posiadających finansowanie (np. bony na innowacje, projekty szybkiej ścieżki). Wartością dodaną dla realizowanych projektów jest tutaj natychmiastowe zapewnienie zasobów i obsługa zagadnień niezwiązanych z centralnym tematem realizowanego projektu. 
  5. Zapewnienie bazy sprzętowej i wsparcia merytorycznego dla uczestników konsorcjum i realizowanych przez nich projektów B+R, zwłaszcza w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji.
  6. Zapewnienie bazy sprzętowej i wsparcia merytorycznego dla projektów naukowych realizowanych w UCO.

Sposób działania. 

Dostęp do zasobów HCI realizowany byłby w formie grantów na projekty.  

Wszystkie wymienione formy działalności będą występować równolegle i będą tworzyć piramidę działań proinnowacyjnych. Podstawą piramidy będzie realizacja działań edukacyjnych i integrujących środowisko (punkty 1. i 2.). 

Działania te będą owocować pojawianiem się projektów proponowanych przez  studentów, młodych pracowników naukowych, a także pracowników firm informatycznych (punkt 3.). Podstawową rolą HCI będzie ułatwienie powstawania takich projektów, a także maksymalne obniżenie progu startowego dla ciekawych pomysłów – zarówno czasowego, jak i finansowego. W warunkach bardzo szybkiego rozwoju technologicznego czas realizacji jest najważniejszym ograniczeniem, dlatego kluczowy jest aspekt minimalnych ograniczeń formalnych na etapie krystalizacji projektu. Dlatego małe granty (punkt 3.) będą przyznawane w sposób ciągły przez dyrektora UCO na podstawie uproszczonego opisu projektu. 

Granty średniej wielkości (punkt 4.) będą podlegały bardziej sformalizowanej procedurze – rozbudowany wniosek grantowy z opisem projektu. Te granty będą przyznawane na zasadzie konkursowej, a w komisji grantowej będą zasiadać niezależni eksperci. Uproszczona procedura będzie obowiązywać w wypadku projektów, które uzyskały finansowanie z środków publicznych przyznawanych na działania B+R na warunkach konkursowych (np. z NCBiR, PARP, funduszy regionalnych czy międzynarodowych konkursów unijnych), ze względu na zaufanie do instytucji przyznającej grant finansowy. Granty największe będą realizowane we współpracy UCO z firmami, na podstawie formalnych umów z Uniwersytetem w Białymstoku.  UCO będzie również nadal realizować projekty naukowe na dotychczasowych zasadach (punkt 6.). Projekty z punktów 4. i 5. posiadające zewnętrzne finansowanie będą częściowo odpłatne – pokrycie kosztów wykorzystania zasobów.