Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego w Białymstoku

§ 1 Słowniczek

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Centrum – Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe Uniwersytetu w Białymstoku
2) grant obliczeniowy/grant – projekt lub inne przedsięwzięcie, ktorego wykonanie
wymaga wykorzystania infrastruktury badawczej Centrum,
3) infrastruktura badawcza – infrastruktura badawcza Uniwersyteckiego Centrum
Obliczeniowego,
4) pracownik Uczelni – osoba pozostająca w stosunku pracy z Uniwersytetem,
5) Regulamin – niniejszy Regulamin,
6) Uniwersytet/Uczelnia – Uniwersytet w Białymstoku,
7) użytkownik Centrum/użytkownik − osoba, której przyznano dostęp do infrastruktury
badawczej,
8) zasoby infrastruktury informatycznej − zasoby konieczne do realizacji projektów
obliczeniowych, takie jak: czas procesora, przestrzeń w pamięci dyskowej, pamięć
RAM, oprogramowanie, koprocesory itd.,

§ 2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa:
1) zasady udzielania dostępu do infrastruktury badawczej pracownikom Uczelni,
2) zasady udzielania dostępu do infrastruktury badawczej podmiotom zewnętrznym,
3) zasady ewidencji wykorzystania infrastruktury i sprawozdawania efektów jej
wykorzystania,
4) zasady korzystania z infrastruktury badawczej przez użytkowników.

§ 3 Zasady udzielania dostępu do infrastruktury badawczej pracownikom Uczelni

 1. Infrastruktura badawcza udostępniana jest bezpłatnie na potrzeby badań naukowych
  i działalności dydaktycznej Uczelni.
 2. Na potrzeby konkretnych projektów badawczych infrastruktura badawcza udostępniana
  jest w postaci grantów obliczeniowych według następujących zasad :
  1) pracownik Uczelni składa do Dyrektora Centrum wniosek o ustanowienie grantu
  obliczeniowego. Wniosek powinien zawierać:
  a) merytoryczny opis proponowanych badań,
  b) określenie jakie zasoby infrastruktury badawczej Centrum, w jakim wymiarze,
  i na jaki okres, będą potrzebne do realizacji projektu,
  c) listę wykonawców projektu;
  2) jeżeli wartość merytoryczna wniosku nie budzi zastrzeżeń, a wnioskowane zasoby
  są dostępne, Dyrektor Centrum przyznaje grant obliczeniowy zgodnie z wnioskiem,
  3) w przypadku wniosku wymagającego dużych zasobów Dyrektor może ograniczyć
  przyznanie zasobów zgodnie z możliwościami technicznymi i ograniczeniami
  wynikającymi z potrzeb innych grantów i projektów realizowanych w Centrum,
  4) w przypadku wątpliwości co do wartości merytorycznej wniosku lub adekwatności
  wnioskowanych zasobów do wartości merytorycznej wniosku Dyrektor Centrum
  może powołać zewnętrznych recenzentów do oceny wniosku,
  5) w przypadku uzyskania negatywnych recenzji co do wartości merytorycznej
  wniosku lub adekwatności proponowanego użycia zasobów Dyrektor Centrum
  może odmówić udzielenia grantu lub przyznać grant z ograniczonym dostępem do
  zasobów,
  6) Dyrektor Centrum może również odmówić przyznania grantu w sytuacji, gdy
  wniosek wymaga zasobów przekraczających możliwości techniczne Centrum.
 3. Po przyznaniu grantu pracownik składający wniosek zostaje kierownikiem grantu i jest
  odpowiedzialny za jego prawidłową realizację przez wymienionych we wniosku
  wykonawców.
 4. Wykonawcy grantu przyznane jest konto w systemie informatycznym Centrum i prawo
  dostępu do zasobów zgodnie z decyzją Dyrektora Centrum.
 5. Kierownik grantu ma prawo wnioskować o zmiany w składzie wykonawców grantu.
 6. Dostęp do zasobów Centrum mają jedynie wykonawcy grantów obliczeniowych.

§ 4 Zasady udzielania dostępu do infrastruktury podmiotom zewnętrznym

 1. W przypadku realizacji wspólnych projektów badawczych lub rozwojowych
  z instytucjami zewnętrznymi wykonawcy projektu niebędący pracownikami uczelni
  mogą być użytkownikami Centrum na takich samych zasadach jak pracownicy Uczelni
  z zastrzeżeniem, że:
  1) kierownikiem grantu może być tylko pracownik Uczelni,
  2) kierownik grantu odpowiada wobec Uczelni za działania wykonawców projektu
  niebędących pracownikami Uczelni.
 2. Podmioty zewnętrzne mogą korzystać z infrastruktury badawczej na podstawie
  odrębnych umów i porozumień z Uczelnią.

§ 5 Zasady ewidencji wykorzystania infrastruktury i sprawozdawania efektów jej wykorzystania

 1. Ewidencja wykorzystania infrastruktury badawczej jest prowadzona automatycznie
  przez systemy informatyczne Centrum.
 2. W przypadku, gdy użytkownik jest wykonawcą w więcej niż jednym grancie, przy
  uruchamianiu zadań obliczeniowych powinien określać, do którego grantu przypisane
  jest dane zadanie.
 3. Kierownik grantu przedkłada Dyrektorowi Centrum merytoryczne sprawozdanie
  z wykorzystania infrastruktury badawczej Centrum w terminie 30 dni od:
  1) zakończenia projektu,
  2) co roku, jeżeli projekt obejmuje okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 4. Osoby korzystające z infrastruktury badawczej Centrum zobowiązane są do
  zamieszczenia w publikacji informacji wskazujących, że praca powstała
  z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Centrum według wzoru: „Obliczenia
  wykonano przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej Uniwersyteckiego Centrum
  Obliczeniowego Uniwersytetu w Białymstoku” lub odpowiednio w języku publikacji.

§ 6 Zasady korzystania z infrastruktury badawczej

 1. Każdy użytkownik może posiadać najwyżej jedno konto na każdym z komputerów
  Centrum. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za
  pośrednictwem przyznanego mu konta i za zapewnienie bezpieczeństwa przyznanego
  mu konta i dostępu.
 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne osoby użytkownik
  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Centrum.
 3. W przypadku zakończenia udziału użytkownika w realizacji grantu kierownik
  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Centrum.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do racjonalnego wykorzystywania zasobów Centrum
  w ramach przyznanego limitu. W szczególności dotyczy to zajmowanego miejsca na
  dysku, pamięci operacyjnej oraz wykorzystywanego czasu procesora oraz
  przechowywania wielu kopii tych samych danych.
 5. Nadużycia komputerowe w rozumieniu Centrum, w tym:
  1) użycie lub próba użycia zasobów informatycznych Centrum bez upoważnienia lub
  w innym celu niż to określono podczas przyznawania konta,
  2) naruszenie lub próba naruszenia integralności lub bezpieczeństwa systemu Centrum
  lub innego systemu komputerowego,
  3) przeglądanie, modyfikowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie danych
  należących do innego użytkownika bez jego upoważnienia,
  4) posługiwanie się fałszywymi informacjami w celu uzyskania dostępu do zasobów
  Centrum,
  5) świadome działanie powodujące lub mające na celu zakłócenie sprawności
  funkcjonowania systemu Centrum,
  6) celowe utrudnianie pracy innym użytkownikom lub obsłudze systemu Centrum,
  7) naruszanie zasad licencyjnych dotyczących oprogramowania zainstalowanego w Centrum, skutkują natychmiastowym zablokowaniem dostępu do wszystkich zasobów
  komputerowych Centrum. Ostateczną decyzję o zablokowaniu dostępu podejmuje Dyrektor Centrum.