AKTUALNOŚCI

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe rozpoczyna działalność.
Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe jest ogólnouczelnianą jednostką powołaną uchwałą Senatu UwB z dnia 29 kwietnia 2015 roku. Centrum dysponuje klastrem składającym się z 78 węzłów obliczeniowych. Węzły są połączone siecią Infiniband o przepustowości 56Gbps. Klaster jest połączony z wysokowydajną macierzą dyskową o pojemności 38 TB. Dwa węzły są wyposażone w procesory Xeon Phi oraz 24 węzły klastra są wyposażane w akceleratory NVIDIA Tesla K80.

Centrum mieści się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki.

Centrum rozpoczęło udostępnianie zasobów pracownikom Uniwersytetu. Zasoby będą udostępniane na podstawie zgłaszanych wniosków o utworzenie grantu obliczeniowego. Wniosek powinien zawierać zwięzły opis badań, stosowanej metodologii obliczeniowej i wnioskowanych zasobów. Formularz wniosku grantowego oraz formularz użytkownika znajdują się na stronie internetowej Centrum (uco.uwb.edu.pl) w zakładce granty.

Zapraszam wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku wykorzystujących w swoich badaniach obliczenia naukowe do zgłaszania projektów grantów obliczeniowych.
dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB
Dyrektor UCO
28 maja 2015 r.

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe zaprasza do współpracy. Od dnia 11 maja 2015 rozpoczynamy pracę nad konfiguracją systemu zgodną z zapotrzebowaniem użytkowników oraz nad instalacją oprogramowania użytkowego. Zapraszamy pracowników naukowych Uniwersytetu zainteresowanych prowadzeniem obliczeń w Centrum do zgłaszania wniosków grantowych oraz do współpracy przy instalacji oprogramowania naukowego. Kontakt:
Witold Rudnicki
Mirosław Najbuk
07 maja 2015 r.

Zasady korzystania z infrastruktury badawczej UCO. Do korzystania z infrastruktury badawczej UCO mają prawo pracownicy i współpracownicy UwB na zasadach określonych w Regulaminie. W celu uzyskania dostępu należy w sekretariacie UCO złożyć wniosek o ustanowienie grantu obliczeniowego. Wniosek powinien zawierać zwięzły opis proponowanych badań oraz wnioskowane zasoby. Poza tym każdy z członków zespołu badawczego powinien wypełnić formularz użytkownika.
07 maja 2015 r.

© 2015 Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe