SYSTEM KOLEJKOWY ZAINSTALOWANY W UCO

Informacje ogólne
System kolejkowy to element systemu operacyjnego odpowiedzialny za zarządzanie zasobami komputera obliczeniowego i przydzielanie ich użytkownikom zgodnie z obowiązującymi zasadami. Pozwala na optymalne wykorzystanie mocy obliczeniowych i pamięci komputera. Na wszystkich maszynach obliczeniowych obowiązkowo należy korzystać z systemu kolejkowego.

Kolejne zadania użytkowników zostają umieszczone w tzw. kolejce. Gdy zadeklarowane przez użytkowników zapotrzebowanie przekracza dostępne zasoby obliczeniowe tj. czasu procesora, pamięci operacyjnej i dyskowej, zadania kolejno oczekują na dostęp.

Praca z systemem kolejkowym przebiega następująco:
• użytkownik pisze tzw. skrypt, w którym określa zasoby niezbędne do przeprowadzenia obliczeń, a także sposób wykonania zadania,
• użytkownik umieszcza zadanie w kolejce,
• system kolejkowy na bieżąco sprawdza dostępność zasobów; gdy jest taka możliwość, rezerwuje zasoby według specyfikacji użytkownika, po czym uruchamia zadanie,
• po zakończeniu obliczeń system kolejkowy zwalnia zarezerwowane zasoby i próbuje je zarezerwować dla następnych zadań czekających w kolejce.

Poszczególne systemy kolejkowe różnią się w szczegółach składni plików skryptowych, a także w nazwach i składni poleceń służących do wstawiania zadań do kolejki czy sprawdzania ich statusu w kolejce. Na klastrze UCO jest zainstalowany system kolejkowy Torque.

© 2015 Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe