O NAS

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe jest ogólnouczelnianą podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu w Białymstoku, powołaną uchwałą Senatu UWB z dnia 29 kwietnia 2015 roku. Dyrektorem został dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB

Centrum Obliczeniowe będzie pełnić rolę bazy obliczeniowej całej uczelni, ośrodka badań naukowych, ośrodka badań rozwojowych i wdrożeniowych. W ramach Centrum rozwijana będzie dydaktyka poprzez realizację prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz nauczanie na odległość.

Podstawowe zadania:
•udostępnianie środowisku naukowemu zasobów obliczeniowych w postaci komputerów dużej mocy obliczeniowej,
•realizacja obliczeń z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
•gromadzenie i składowanie danych,
•współpraca w obszarach badań podstawowych i prac rozwojowych z innymi ośrodkami.

Pracownicy
•Dyrektor UCO
dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB
e-mail: w.rudnicki@uwb.edu.pl
•dr Krzysztof Mnich
pokój: 1033.
•Starszy specjalista naukowo-techniczny
mgr inż. Mirosław Najbuk
e-mail: m.najbuk@uwb.edu.pl 
•mgr Radosław Piliszek

Siedziba Centrum
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok
Tel/Fax: (085) 738-83-50
e-mail: info-uco@uwb.edu.pl

© 2015 Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe